Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 28 maja 2018, 9:00

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 30 lip 2010, 11:39 
Offline
Grand Master Architect * 12th Degree
Grand Master Architect * 12th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 kwie 2009, 19:38
Posty: 942
Lokalizacja: silesia - hindenburg
Płeć: mężczyzna
Cytuj:
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: ustawa o zwrocie), mimo stosunkowo krótkiego okresu jej obowiązywania, dwukrotnie została poddana nowelizacji.
Ostatnia nowelizacja, pochodząca z 19 września 2007 r., czyli ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 192, poz. 1382), wprowadziła do omawianej regulacji prawnej zasadnicze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Do najważniejszych z nich należy przedłużenie obowiązywania ulgi na czas nieokreślony przy jednoczesnej zmianie limitów odliczeń z jednorazowych do limitów okresowych – pięcioletnich.
Zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu aktualnie obowiązującym, (tj. od 1 stycznia 2008 r.), zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%.
Stosownie do art. 2 ustawy, zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.
Jak widać, w wyniku nowelizacji, ustawodawca wyeliminował datę 31 grudnia 2007 r. jako datę zamykającą okres, w którym poniesienie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uprawniało do wnioskowania o ich zwrot. Możliwość ubiegania się o zwrot przedmiotowych wydatków przysługuje więc nadal i nie jest ograniczona w czasie.
Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu VAT
Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. A zatem, z powyższego przepisu wynika, że osobami, które mogą dochodzić zwrotu części wydatków poniesionych na inwestycje w budownictwie mieszkaniowym, są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, przy czym należy pamiętać, że uprawnienie do zwrotu związane jest z ponoszeniem wydatków na realizację określonych inwestycji budowlanych.

W praktyce często podmiotami zainteresowanymi otrzymaniem zwrotu są wspólnoty mieszkaniowe. Niestety, jako jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie mogą występować o taki zwrot. Z woli ustawodawcy, przepisy niniejszej ustawy zastosowanie mają jedynie do osób fizycznych.

Zatem, podmiotami uprawnionymi do uzyskania zwrotu VAT są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
budową budynku mieszkalnego,
nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
Warto podkreślić, iż w rozumieniu ustawy, budynkiem mieszkalnym jest budynek lub jego część służąca zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Natomiast, przez remont budynku lub lokalu mieszkalnego rozumie się wyłącznie wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Skoro zatem, ustawa o zwrocie zawiera własną definicję pojęcia remontu, to oznacza że remontem (w rozumieniu ustawy) będą wszelkie te prace, które zostały zaliczone do remontu, bez względu na to, czy prace te odbywają się w lokalu nowym, czy też już wcześniej używanym. Niekiedy więc prace o charakterze wykończeniowym trzeba będzie uznać za remont w rozumieniu ustawy. Remontem jest bowiem wykonanie określonych prac, niezależnie od tego czy przywracają one stan poprzedni, czy też tworzą zupełnie nową jakość.

Istotną przesłanką ubiegania się przez osoby fizyczne o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części jest faktyczne poniesienie owych wydatków. Tak wynika z literalnego brzmienia art. 1 ust. 1 ustawy o zwrocie. W przypadku więc, gdy poniesione wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych zostały w jakikolwiek sposób zrefundowane, a więc osoba która poniosła wydatki otrzymała je od Skarbu Państwa w jakiejkolwiek formie, np. w postaci refundacji przez PFRON, nie jest możliwy w tej części zwrot wydatków na podstawie omawianej ustawy. W momencie bowiem otrzymania refundacji osoba, która pierwotnie poniosła wydatki na cele mieszkaniowe już otrzymuje zwrot tych wydatków, tylko w innej formie.

Z punktu widzenia wykładni celowościowej zwrot wydatków określony ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. ma zrekompensować pewną część poniesionych wydatków, która wynika ze wzrostu podatku VAT. Jeżeli osoba zainteresowana otrzymała zwrot nie tylko części podatku, ale całą wydatkowaną kwotę nie nabywa dodatkowo prawa do zwrotu podatku zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych, bowiem oznaczałoby to otrzymanie dwukrotnego zwrotu raz poniesionych wydatków.
2) udokumentowały poniesione wydatki fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Na mocy bowiem art.3 ust. 4 ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust.1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej;
Fakturami na gruncie omawianej ustawy o zwrocie są faktury VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentujące zakupy, o których mowa w art.3 ust.1 ustawy o zwrocie VAT.
3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%;
Wykaz takich materiałów ogłosił Minister Transportu i Budownictwa wydając w dniu 30 grudnia 2005 r. obwieszczenie, w którym ogłosił wykaz materiałów budowlanych opodatkowanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22% (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). W ten sposób Minister określił listę materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków. W wykazie tym jako czynnik identyfikujący materiały budowlane, oprócz ich nazw podano również ich symbole PKWiU – co odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.).
4) posiadają prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwrocie, czyli gdy chodzi o remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
Zauważyć należy, że przepisy ustawy o zwrocie nie precyzują pojęcia tytułu prawnego, jednakże oczywistym jest, iż uprawnienie osoby do zajmowanego budynku lub lokalu musi być określone na podstawie stosownych przepisów prawnych. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych za tytuł prawny do lokalu (budynku) mieszkalnego uważa się m.in.:
akt własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
umowę najmu lub dzierżawy,
przydział lokalu (decyzja),
umowę użyczenia,
umowę podnajmu lub poddzierżawy,
inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego, np. umowę, na podstawie której dany podmiot obowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.
5) posiadają pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie;

6) nie dokonały (małżonek osoby występującej o zwrot) zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w art.3 ust.1 jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Dla zobrazowania powyższego przepisu, posłużę się następującym przykładem: Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe, tego rodzaju czynności korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, stosownie do załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Może zatem powstać wątpliwość, czy w takiej sytuacji uprawnione jest żądanie zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych w związku z remontem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy najmu.
W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu, o którym mowa w art.3 ust.1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności jako podatnicy podatku dochodowego od towarów i usług w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z treści powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że osoba dokonująca inwestycji, o których mowa w art.3 ust.1 ustawy o zwrocie, w związku z prowadzoną działalnością w tym zakresie, nie ma możliwości skorzystania ze zwrotu osobom. Zgodnie z wyżej wskazanym załącznikiem nr 4 do ustawy VAT, usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe zwolnione zostały od podatku od towarów i usług. Sam fakt wskazania przez ustawodawcę czynności wynajmu jako zwolnionej z VAT, powoduje, iż co do zasady podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem, dokonując wynajmu nieruchomości lub lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, jako osoba podlegająca co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT, a korzystająca jedynie ze zwolnienia przedmiotowego, nie można ubiegać się o zwrot części podatku VAT, od wydatków związanych z remontem danego lokalu mieszkalnego, poniesionych w czasie kiedy lokal jest przedmiotem wynajmu.

Beata Witkowska
(C.D.N.)

http://formularz-vzm.pl/index.php/artykuly.html?start=&articleId=271

Z uwagi na to, iż jestem w trakcie remontu (od kilku miesięcy), dla tych, którzy planują lub też są w trakcie lub byli obciążeni niedogodnościami remontowymi ta informacja będzie usłużna - jeśli doją nas poprzez podatki - to korzystajmy z ich zwrotów (przynajmniej pooki jeszcze te wirtualne pieniądze nas zniewalają).
:czytaj:
Tym bardziej, ze dziś mają nasi szanowni posłańcy decydować o wzroście podatku wat o 1-3% na 3 lata - Problem - Reakcja - Rozwiązanie = małymi kroczkami.

_________________
Dziękuję za świadomość wszystkich ludzi oraz miłość i radość wynikającą z wolności umysłu pozwalającej być TERAZ i TU !!!

Odwiedź:
Festiwal Filmów Kontrowersyjnych
http://www.ffk.org.pl
http://video.anyfiles.pl/videoblog/FFK_TV/16839
http://vimeo.com/user4926347/videos
http://www.dailymotion.com/FFK_TVNa górę
 Wyświetl profil  
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 30 lip 2010, 11:39 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group