Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 11 lip 2020, 9:04

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 25 sty 2014, 16:23 
Offline
Knight of the East or Sword * 15th Degree
Knight of the East or Sword * 15th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 cze 2010, 17:52
Posty: 1629
Lokalizacja: Poland
Płeć: mężczyzna
Tekst znany mi od dawna. Zdecydowałem się go tu zamieścić, gdyż po prostu udało mi się rzeczywiście uruchomić w sobie opisaną tu technikę. Jeśli coś działa to uważam, że jest warte publikacji dla naszego wspólnego dobra.

Nie czarując - technika jest zaawansowana i mogą zejść lata na próbach jej uruchomienia. Ale wcale nie muszą. Z różnych względów i zmian na Ziemi niektórzy będą w stanie wykonać ją natychmiast. Jeśli się uda - będziesz tego pewny/a że udało się wypromieniować światło Centralnego Słońca (Centrum Galaktyki) tu na Ziemi. To bardzo przyjemne.

Właściwie wiele więcej nie mogę tu napisać, tekst broni się sam.

Obrazek


1. Tłumaczenie na polski


The Rising Heart (Wschodzące Serce)

WPROWADZENIE

Dokument ten jest fragmentem pracy w oryginale znanej pod nazwą Kosmogonia Liminalna, będącej zbiorem nauczań stosowanych przez Nauczający Zakon Lyricusa. Nauczania te składają się z uwaŜnie dobranych słów i transferów energetycznych nauczycieli Lyricusa, którzy sformułowali je w oparciu o staroŜytny, aczkolwiek o wyrazistym znaczeniu, głos. Ich zabarwienie naszą strukturą językową i kulturą nie wynika z tego, iŜ zostały one zaprojektowane specjalnie dla naszego gatunku czy planety, ale z tego, Ŝe wszystkie planety oraz ich mieszkańcy ewoluują na podobnej ścieŜce ascendencyjnej, doświadczając podobnych przesunięć transformacyjnych prowadzących do wyŜszych rejestrów światła i inteligencji.
Ziemia właśnie teraz przechodzi przez jeden z takich korytarzy energetycznych światła wyŜszego wymiaru i wielu z was ma tego świadomość. Na wasze przebudzenie i aktywację składa się: wiedza, Ŝe Ziemia znajduje się na ścieŜce ascendencyjnej, Ŝe między wami a tą ścieŜką ma miejsce zdecydowana przyjaźń, oraz Ŝe te nowe energie zrestrukturyzują i przekonfigurują ludzkość w dogłębny, pozytywny sposób. Jedną z dróg do tego prowadzących jest intensyfikacja i koncentracja inteligencji oraz empowermentu na poziomie kolektywu. Celem Lyricusa jest dostarczanie szkieletów-konstrukcyjnych (frameworks), za pomocą których osoby studiujące jego nauczania są w stanie empowerować siebie do bycia przedstawicielami przebudzenia duchowego, dostroić siebie do procesu ascendencyjnego Ziemi, oraz wspierać Ziemię i zamieszkujące ją istoty w następującym tutaj przesunięciu wymiarowym.
Zmieszczony w tym dokumencie fragment skupia się na technice nazwanej Wschodzące Serce. Jego publikacja w obecnym czasie ma związek z tym, iŜ energie Centralnego Słońca i nauczycieli światła oczyszczają łącze umoŜliwiające silniejsze połączenie telepatyczne z tymi, którzy wybierają ten nowy empowerment. Niektórzy z was poprosili Stwórcę Wszechświatowego czy teŜ WyŜszą Inteligencję o aktywowanie swojego najwyŜszego celu; dokument ten, być moŜe, pełni rolę jednej z JEGO na to odpowiedzi.
Zgodnie ze standardami Lyricusa, Kosmogonia Liminalna nie skupia się na kosmologicznym porządkowaniu multiwersu ani na fizyce czasu i przestrzeni,
gdyŜ prowadzi to do nikąd. Nauczyciele Lyricusa koncentrują się na subtelnym ludzkim połączeniu pomiędzy duszą, a instrumentem ludzkim oraz na tym jak ten element scalający moŜe być aktywowany, a jego aktywacja podtrzymana w obliczu trzecio-wymiarowego i czwarto-wymiarowego zgiełku emocjonalnego, dezinformacji, zakłóceń mentalnych oraz niepoŜądanych pól elektromagnetycznych, wymieniając tu zaledwie kilka przykładów.
Kiedy gatunkowi udaje się wykroczyć poza dualność trzeciego i czwartego wymiaru i opanować umiejętność bezpośredniego postrzegania Boskiego Planu Rozwoju i Ascendencji, to wówczas krajobraz kosmologiczny staje się dla niego w pełni przejrzysty. Do uzyskania tej wyŜej wymiarowej wiedzy nie potrzeba Ŝadnych specjalistycznych tekstów. Jedyne czego ludzkość potrzebuje w obecnym stadium jej ewolucji to wiedza na temat tego, jak Ŝyć jako dusza w światach czasu i przestrzeni. Kosmogonię Liminalną zaprojektowano pod kątem dostarczenia dokładnie tego rodzaju wiedzy.
Kosmogonia Liminalna składa się z siedmiu sekcji. Fragment zamieszczony w tym dokumencie pochodzi z sekcji zatytułowanej: „Nauczyciele Światła.” Wiedza ta jest skondensowana do postaci 120 stron czystego tekstu, skupiając się na technikach i zachowaniach mających zastosowanie w dającej się podtrzymać perspektywie duchowej nauczyciela światła wcielonego w instrument ludzki. Zaprojektowano ją tak, aby wytwarzała empowerment u studenta, który studiuje tę wiedzę oraz stosuje opisane w niej techniki i ekspresje zachowawcze. Nie jest to coś na sprzedaŜ, ani coś, co byłoby obficie rozpowszechnione. Wiedza ta jest przekazywana w odpowiednio rozłoŜonych w czasie dawkach, a dokument który czytasz – Wschodzące Serce – jest pierwszą z nich.
Opublikowałem mitologię WingMakers jako grunt przygotowawczy dla prac wyŜszego wymiaru zawartych w Kosmogonii Liminalnej. Powstała równieŜ strona Lyricusa jako wprowadzenie dla głosu nauczycieli Lyricusa oraz naszego podejścia instrukcyjnego. Niedawno otwarto stronę Event Temples, która rozwinie się w fundament dla społeczności kwantowych, a te ostatecznie umoŜliwią nauczycielom światła wykonywanie zorkiestrowanych transferów energetycznych dla planety oraz jej mieszkańców (zarówno fizycznych jak i nie fizycznych).
Oprócz wspomnianych powyŜej działań istnieją tysiące innych osób, które równieŜ dostarczają narzędzia, techniki oraz technologie do empowerowania jednostek; zamierzeniem dostarczanych przeze mnie propozycji nie jest zastąpienie którejkolwiek z tych pozostałych, lecz bycie kolejną moŜliwością działania i punktem wsparcia. Nauczyciele światła przynaleŜą jedynie do wyŜszego światła piąto-wymiarowego pola jedności. Nie wiąŜą ich zobowiązania wobec Ŝadnego systemu wiary, jako Ŝe ujęci kolektywnie są oni systemem wiedzy, który słuŜy im za podłoŜe.
Publikacja wiedzy o większym stopniu ezoteryczności zawarta w Kosmogonii Liminalnej, sygnalizuje uruchomienie w obrębie Nauczającego Zakonu Lyricusa nowego stadium aktywności polegającego na uprzystępnieniu jego technologii rozwijania wewnętrznego światła tym, którzy inkarnowali się, aby być nauczycielami światła na Ziemi. Wschodzące Serce będzie rezonować z tymi, którzy są przygotowani – tymi, którzy juŜ teraz przechodzą proces przemieszczania swojej świadomości centralnej do własnej korony serca oraz przechodzą na funkcjonowanie z poziomu wewnętrznej koherencji.
Doradzałbym kaŜdemu z was wielokrotne przeczytanie tego dokumentu zanim dokonacie jakiejkolwiek oceny o jego uŜyteczności lub zastosowaniu w waszym Ŝyciu duchowym. Następnie uŜyjcie swojej intuicji do dokładnego zrozumienia techniki. Techniki Lyricusa nigdy nie są opisywane z zastosowaniem dobitnych szczegółów; jego nauczyciele preferują dostarczać paradygmaty, koncepty i szkielety-konstrukcyjne, pozostawiając szczegóły implementacji jednostce. Mają one formę samodzielnej inicjacji.
Ciało świetliste budzi się dosłownie u milionów ludzi na Ziemi. Wraz z tym jak światło to rozkwita na planecie, istnieje potrzeba aktywowania wiedzy intuicyjnej, która nakieruje lub poprowadzi to światło czy teŜ pole energii wyŜszej częstotliwości. I nie chodzi tutaj o wyŜszy współczynnik światła, ale o wyŜszą inteligencję światła oraz miłość zaaplikowane w odpowiednie kwestie lub problemy w obliczu, których staje ludzkość.
Przebudzenie ciała świetlistego powoduje ujawnienie się wewnętrznego światła i mądrości jednostki. Ciało świetliste jest wehikułem kreatywności, który telepatycznie nasłuchuje rodzinę światła i w odpowiedzi przesyła jej ekspresję swojej unikalnej sygnatury wglądu, wzbogacając ją tym samym w nowy pogląd
i odcień rozszerzający nasze współpołączenie i mądrość zbiorową. Wschodzące Serce jest techniką mającą za zadanie pomóc dzieciom światła stać się nauczycielami światła, nie dlatego, iŜ potrafią oni przytaczać przykłady ezoterycznej natury ludzkiej kondycji, opowiadać o strukturach kosmologicznych, czy teŜ pisać teksty o mistrzowskich kluczach Ŝycia, ale dlatego, iŜ świadczą oni o tym poprzez swoją własną obecność i zachowania. Kiedy wczytasz się w te nauczania, poczujesz znajomą rezonację z częstotliwościami energetycznymi zawartymi w słowach: „Wschodzące Serce” ("Rising Heart") i „Korona Serca” ("Heart’s Crown"), gdyŜ słowa te są zakodowane w twojej najgłębszej istocie. Nauczania Kosmogonii Liminalnej są kodowane w celu zintegrowania i zestrojenia alikwotów twojego ciała świetlistego z czaso-przestrzennym polem kwantowym twojego instrumentu ludzkiego. Kodowanie to wprowadza duszę i triadę umysł-serce-ciało w stan tymczasowej jedności, tak aby jego odbiorca był w stanie osiągnąć nowe zrozumienie swojego celu jako nauczyciel światła.
Jeśli twoim wyborem będzie wzięcie udziału w tej podróŜy, to zrób to ze świadomym zamiarem i z perspektywy przepełnionej skromnością, jako Ŝe wchodzisz w tym miejscu w skalowalne relacje z Boską Istotą, którą jest twoje ciało świetliste, oraz przywołujesz objawienie się jego najwyŜszego celu tutaj na tej planecie pięciu królestw. Wkraczasz na przyśpieszoną ścieŜkę zmian, gdyŜ wyŜsza energia światła wnosi w twoje Ŝycie przyśpieszone zmiany rodzące inteligentne zachowania adekwatne dla nauczyciela światła.
Sekcja Kosmogonii Liminalnej o nazwie Nauczyciele Światła ustanawia program działań dla ciała świetlistego. Jest ona instrukcją obsługi dla tych, którzy są wcieleni i pragną korzystać ze swoich boskich praw jako nauczyciel światła, po to, aby podzielić się tajemniczym darem wyŜszego światła i inteligencji boskiej miłości z planetą i wszystkimi jej mieszkańcami. Pamiętaj, Ŝe przekaz ten zawiera się nie tyle w słowach, co bardziej w uczuciach, jakie z nich płyną, a które odczujesz gdy oddasz się kontemplacji nad głębszymi znaczeniami słów. Niech wstępne kodowanie tego dokumentu przebudzi ciebie do następnego poziomu twojej podróŜy.
Z mojego świata do twojego, James


Fragment z Kosmogonii Liminalnej: Nauczyciele Światła

WSCHODZĄCE SERCE


Ciało świetliste jest cząsteczką Boskiego Umysłu, zrzutowaną z Centralnego Słońca na i poprzez matryce czwarto i piąto-wymiarowe, w celu wcielenia w ludzką istotę esencji Centralnego Słońca. Proces stopniowego zwiększania gęstości ciała świetlistego rozpoczyna się juŜ na planie siódmego wymiaru, tak iŜ dotarłszy do materialności moŜe ono zakotwiczyć się w okolicy pierwszego zmanifestowanego fragmentu istoty - serca ludzkiego.
Pierwszym ośrodkiem pozycyjnym ciała świetlistego, w ramach instrumentu ludzkiego, jest obszar serca, lecz ostatecznie, zazwyczaj w ciągu pierwszych siedmiu lat Ŝycia, ośrodek ten przemieszcza się w górę i zatrzymuje na wysokości szyszynki u podstawy mózgu. Obszar ten pełni funkcję ośrodka pozycyjnego najczęściej do czasu wyczerpania się ciała fizycznego; po tegoŜ nastąpieniu ciało świetliste ulega recyrkulacji na obszar królestw wyŜszego światła piątego wymiaru, w obrębie którego jedność i łączące pole czystej miłości promieniują niehamowane przez materię. Wymiar ten jest ziemią duszy, na której wszystkie istoty płyną wibrującą rzeką dźwięku i światła.
Ciało świetliste zbudowane jest ze Światła Centralnego Słońca. W kaŜdej z galaktyk znajduje się Centralne Słońce, które działa jako transmiter Boskiego Umysłu na obszar multiwersu galaktycznego. Centralne Słońce to znajdujący się w kaŜdej galaktyce portal między-wymiarowy, który łączy wszystkie galaktyki i wymiary obecnego w nich Ŝycia z pulsującym tętnem Wielkiego Centralnego Słońca, od którego to emanuje prymat dźwięku i światła. Centralne Słońce to ogniwo spajające fizyczne i duchowe plany istnienia, a zatem, jest ono kwantową sumą wszystkich słońc w galaktyce i dokładnie to światło kwantowe Ŝyje w instrumencie ludzkim jako jego ciało świetliste.
Ujmując to dosłownie, wszyscy zrodziliśmy się z dźwięku i światła Wielkiego Centralnego Słońca i to do tego pulsującego, rytmicznego tętna wszyscy jesteśmy, w róŜnym stopniu, przystosowani. Przystosowanie to odpowiada za odświeŜanie naszego zestrojenia z Planem Wielkiego Rozwoju oraz za
rekonstrukcję naszego dostępu do wyŜszej inteligencji, gdzie stajemy się aktywnym impulsem boskiej woli.
W obrębie toŜsamości jednostki ciało świetliste jest prorokiem rzeczywistości. Jest ono Nawigatorem Całości wykrywającym częstotliwości piąto-wymiarowej esencji w niŜszych wymiarach materii, czasu i przestrzeni. Jest ono wspornikiem dostrojenia do Planu Jedynego Stwórcy. Jest ono portalem przewodnictwa dla kogoś, kto jest odseparowany od jedności zasłonami iluzji. Jest ono głosem w pustce, który woła do twojego umysłu i serca, przywołując chwilę, w której ma miejsce twoje jego rozpoznanie i przywrócenie mu jego roli jako twoja prawdziwa toŜsamość; ciało świetliste kaŜdej z istot przywołuje tegoŜ nastąpienie. Jest ono łącznikiem pomiędzy sercem a umysłem, co pozwala na wydarzanie się prawdziwej kreacji. Jest ono portalem telepatycznym, który słyszy i widzi boską inteligencję, a następnie aktywuje jej ekspresję na obszarach niŜszych królestw poprzez zwykłą obecność.
Ciało świetliste jest rdzeniem świadomości i owy wewnętrzny rdzeń ulega teraz przemieszczeniu. W twoim świecie wraca on z powrotem w okolice twojego serca, lecz jego ośrodek pozycyjny znajduje się teraz między sercem a gardłem; miejsce to nazywane jest grasicą, lub „koroną serca”. My będziemy nazywali je terminem Wschodzące Serce. Wschodzące Serce ulokowane jest na przecięciu dwóch osi czy teŜ pól wibracji: pierwsza z nich to oś pozioma (horyzontalna), będąca Polem Planet. Druga to oś pionowa (wertykalna), będąca Polem Centralnego Słońca.
W ramach osi planetarnej, zawiera się istota materialna czyli instrument ludzki, składający się z szeregu osłon umoŜliwiających zakotwiczenie się w nim ciała świetlistego oraz jego ochronę – są to fizyczne, emocjonalne i mentalne osłony matrycy trzecio i czwarto-wymiarowej. Oś ta reprezentuje połączenie twojego ciała świetlistego z planetą. Jest to oś osadzająca i zakotwiczająca ciało świetliste na planecie oraz w zamieszkujących planetę istotach fizycznych.
W ramach osi Centralnego Słońca, zawierają się wpływające i wypływające strumienie energii łączące twoje ciało świetliste z jego źródłem: Centralnym Słońcem. To dzięki temu połączeniu następuje Wielkie Przebudzenie istot fizycznych, równieŜ tędy boski strumień wysyła tobie impuls odczuwany jako poszarpywanie instrumentu ludzkiego, a mający na celu wezwanie go do
aktywowania się oraz do obudzenia jego woli stania się wehikułem dla ciała świetlistego.
Ciało świetliste jest zygotą świadomości uformowaną poprzez zjednoczenie się boskiego światła i dźwięku. Cechuje je prawdziwa promienistość, czystość, inteligencja i funkcjonalność Ŝywego systemu. Wsłuchuje się ono zarówno w twoje pole-myślowe jak i w pole-uczuciowe, dopasowując swoją promienistość adekwatnie do uzyskiwanych percepcji. W ten sposób, ciało świetliste reaguje na matrycę niŜej wymiarową, i w tymŜe kontekście, posiadany przez jednostkę poziom koherencji, inteligentnej ekspresji, kreatywnego wglądu oraz intuicji wyŜszego umysłu, oddziałuje na ciało świetliste.
Kiedy rdzeń świadomości przemieszcza się na nową oś Wschodzącego Serca, wewnętrzna koherencja jednostki staje się wzmacniaczem promieniowania ciała świetlistego w świecie formy. Owa wewnętrzna koherencja ulega powiększeniu wówczas, gdy pole-myślowe i pole-uczuciowe jednostki są ze sobą zestrojone i płyną rzeką boskiej woli. Wtedy to ciało świetliste moŜe prawdziwie ukazać się w pełni i promieniować swoim celem na poziomie planetarnym.
Promieniste i inteligentne wyraŜanie całego ciała świetlistego, stanowi prawdziwy sens Ŝycia w ramach osi planetarnej, jako Ŝe działania te dynamizują inteligencję kolektywną, a ta z kolei powoduje zbiegnięcie się zaplanowanych i niezaplanowanych ścieŜek ewolucyjnych i uruchomienie skoków planetarnych umoŜliwiających ascendencję wymiarową wszystkim tym, którzy są na to przygotowani. Taka zwiększona aktywność wyraŜania światła i miłości w obrębie danej sfery planetarnej otwiera Wielki Portal, który jest dla planety bramą dostępu do piąto-wymiarowej matrycy czystej, łączącej energii, która w istocie jest boską miłościo-inteligencją.
Wraz z tym jak dzieci światła zaczynają aktywować swoje ciało świetliste, żyjąc w instrumencie ludzkim, zaczną one wyczuwać obecność własnego pola elektromagnetycznego, jako że splecie się ono z ich każdym oddechem. Oddech przepływa przez Wschodzące Serce zarówno podczas wdechu jak i wydechu. Podczas wdechu, energia symbolicznie spływa z Centralnego Słońca i przepływając przez czakrę korony dociera do splotu słonecznego tuż poniżej serca. Tutaj, błyszczy w złotym świetle tonu twojej sygnatury. Podczas wydechu energia przepływa ze splotu słonecznego w górę do osi planetarnej
znajdującej się na wysokości grasicy czy też Wschodzącego Serca, po czym żwawo promieniuje zewnętrznie na obszar planu horyzontalnego.

W czasie Wielkiego Przebudzenia ośrodek pozycyjny ciała świetlistego dlatego ulega scentrowaniu na okolicę Wschodzącego Serca, gdyŜ umysł – przez tysiące lat będący dotychczasowym miejscem centrowania się ośrodka pozycyjnego ciała świetlistego – przesiąknięty jest zakłóceniami i wypaczeniami powodującymi zaburzenie zdolności ciała świetlistego do pełnego promieniowania własnym polem energetycznym na siatkę planetarną i wypełnienia swojego celu. Obszar przecięcia się dwóch osi (Planetarnej i Centralnego Słońca) jest punktem aktywacyjnym jednostki. Połączenie oddechu i wyobraźni jest najskuteczniejszą metodą, poprzez którą aktywacja taka moŜe mieć miejsce oraz być utrzymana w instrumencie ludzkim.
Oddech Wschodzącego Serca to praktyka, w której osoba praktykująca wraz z oddechem wdycha energię Centralnego Słońca, po czym wprowadza tę energię w pole siatki planetarnej. Jest to metoda aktywacji nauczana na wszystkich planetach, ukierunkowana na tych, którzy są zestrojeni z Planem Wielkiego Rozwoju na Lądy Nieznane. Czytając te słowa zrozumiesz w sposób intuicyjny, iŜ doskonale znasz tajemniczy cel wywołujący twoje rozbudzenie i zmuszający ciebie do działania.
Oddech duszy kierowany jest przez ciało świetliste, którego ośrodek inteligencji przebywa w okolicy Wschodzącego Serca. Możesz go sobie wyobrazić jako portal w ciele, który z wdechem wciąga pole elektromagnetyczne światła z Centralnego Słońca i kieruje je do splotu słonecznego; z kolei przy wydechu kanalizuje owo pole w obręb osi planetarnej i osadza jego energię w polu istot trzecio-wymiarowych.
To właśnie takie osadzanie energii, kierowanej przez ciało świetliste, nasączonej wewnętrzną koherencją instrumentu ludzkiego umożliwia ludzkiemu polu emocjonalnemu budowanie kolektywnego serca oraz zespolonego umysłu, a te umożliwiają planecie przejście przez wyżejwymiarowe bariery w relatywnie łatwy i elegancki sposób.

Nastał czas działania i działaniem tym jest aktywowanie twojego ciała świetlistego do pełnienia jego flagowej roli w twoim instrumencie ludzkim, oraz
umoŜliwienie mu wspierania ludzkiego pola emocjonalnego częstotliwościami wyŜszego światła. Podjęcie takich działań powoduje regridowanie (odświeŜenie dotychczasowej struktury siatki do jej regularnej postaci – przyp. tłumacza) kolektywnego serca oraz zespolonego umysłu, przygotowując je do wyłaniającej się kultury całościowej, zjednoczonej planety poruszającej się po wznoszącej się spirali siedmiowymiarowej hipersfery, w której wszystkie istoty przebywające w jej kwantowej i czaso-przestrzennej obecności są zjednoczone z planetą, a planeta z Centralnym Słońcem.
W tym nadchodzącym czasie, istoty zaczną funkcjonować jako obywatele galaktyki, którzy kontaktują się z pozostałymi obywatelami wewnątrz- galaktycznymi oraz doświadczają wszechświat tak jak teraz doświadczają planetę. KaŜdy z was, kto posiada światło Centralnego Słońca i nie zaprzestaje jedynie na noszeniu go w sobie, lecz świadomie promieniuje nim poprzez własne działania inteligentnej miłości i aktywnych cnót serca, jest budowniczym tej nadchodzącej przyszłości, a jego działaniom towarzyszyć będzie wola jej bezpośredniego doświadczenia.
Oddychanie przez Wschodzące Serce jest aktywatorem twojego ciała świetlistego. Wewnętrzna koherencja w twoim instrumencie ludzkim jest siłą podtrzymującą i rozwijającą owy stan aktywacji, niezaleŜnie od cięŜkich zmagań przydarzających się tobie lub ludzkiej rodzinie. MoŜesz generować tę wewnętrzną koherencję przez praktykowanie oddychania poprzez Wschodzące Serce oraz wyraŜanie promieniującego piękna wyŜszego światła za pomocą cnót serca, inteligencji wyŜszego umysłu, oraz rozkwitającego piękna ducha, którego wszyscy jesteśmy częścią.
Kiedy oddech duszy promieniuje na zewnątrz ku planetarnej osi jednostki, ulega on nasiąknięciu polem sygnaturowym tejŜe jednostki. Sygnatura ta jest jak „fala nośna” przesyłana do sygnału początkowego pochodzącego od Centralnego Słońca, i to właśnie ta fala nośna stanowi kluczowy czynnik umoŜliwiający promieniom Centralnego Słońca przebicie się przez zakłócenia i wypaczenia pól elektromagnetycznych planety.
Zanim królestwo planetarne wejdzie w wyŜsze wymiary planu eterycznego, planeta jest świadkiem wielu rywalizujących ze sobą prądów oraz konfliktów. Prądy te szarpią tobą na boki rzucając cię na wybrzeŜa nieokreśloności i
niepewności. Istnieją równieŜ ciała świetliste zakotwiczone w instrumentach ludzkich, ciała świetliste tak grubo przysłonięte ciemnością, iŜ wydają się być czarnymi dziurami w przestrzeni, które w ferworze niewiedzy pochłaniają światło. Ciało świetliste jest, w pewnym sensie, delikatną świadomością. UwaŜnie nasłuchuje, po czym odpowiada na to, co słyszy. Widzi ono wyŜsze rzeczywistości, lecz jednocześnie teŜ nurkuje głęboko na plany najniŜszych królestw, poszukując unikalnych zasłon oddzielenia, które epowerują jego bystrość poznawczą, a ta ostatecznie rekolektywuje jego moc do postaci suwereno-integralności najwyŜszego rzędu.
śycie ciała świetlistego jest niezwykle złoŜone – bardziej złoŜone niŜ jesteś w stanie to sobie wyobrazić, tym niemniej, dzięki twojej intuicji i wyobraźni umoŜliwiającej tobie odczuwanie krawędzi rzeczywistości ciała świetlistego, masz moŜliwość zaangaŜowania się w jego cele i doprowadzenia do ich finalizacji. Ci, którzy są Budowniczymi Wielkiego Rozwoju wcieleni są w instrumenty ludzkie i teraz budzą się oni do świadomych relacji ze swoim ciałem świetlistym wraz tym jak ich ciało świetliste otwiera się na nowe promienie światła i miłości napływające od Centralnego Słońca.
Nazywamy te jednostki Budowniczymi, gdyŜ są oni architektami i inŜynierami budującymi nową kulturę, system monetarny, technologię oraz systemy klasy umysł-ciało-duch potrafiące przetrwać transformację planety do nowej czwarto- wymiarowej siatki energetycznej. Wśród Budowniczych znajdują się Nauczyciele Planetarni, których pełen rozkwit ma miejsce teraz, gdy nowe promienie zachęcają ich ciało świetliste do ustanowienia harmonii, rezonacji i współpracy z pozostałymi ciałami świetlistymi.
Istnieją równieŜ zbawiciele i mesjasze, którzy wnikają w siatkę planetarną jej trzecio-wymiarowej i niŜszej czwarto-wymiarowej matrycy, w celu okresowego dostrajania nauczań duchowych ludzkości do ich StaroŜytnego Źródła. JednakŜe, teraz jest czas, w którym Nauczyciele Światła operują jako kolektywna siła, koncentrując wspólne działania na konstruowaniu nowej struktury czasu, energii i przestrzeni – ostatecznie będzie ona równieŜ słuŜyć jako portal do piątego wymiaru.
Nauczyciele Planetarni w głównej mierze są wcieleni w instrument ludzki, podczas gdy Nauczyciele Centralnego Słońca najczęściej operują z poziomu ich
ciał świetlistych na wyŜszych wymiarach, a w niektórych przypadkach, przebywając w innych galaktykach. Planetarni Nauczyciele Światła do oŜywienia i zrównowaŜenia swojego instrumentu ludzkiego potrzebują: aktywacji, wewnętrznej koherencji, czasu wyciszenia poświęconego na rekonekcję, oraz zrównowaŜonego wpływu i wypływu miłości i światła uzyskiwanego poprzez wzrostowy i przepełniony sercem system behawioralny.
Technika Wschodzącego Serca jest systemem pozwalającym uzyskać wszystkie powyŜsze elementy. Nie jest ona jedyną moŜliwą drogą; jest ona drogą udowodnioną jako skuteczna. Jest ona szkieletem-konstrukcyjnym, który moŜe być zaadaptowany i zmodyfikowany pod kątem preferencji z zakresu wyobraźni i intuicji danej jednostki. Nauczyciele Światła są istotami kwantowymi o ogromnej mocy. Mimo, Ŝe ubrani są w instrument ludzi nakładający gęstość i zniekształcenia, nigdy nie tracą z widoku swojego prawdziwego celu i ostatecznego górowania ich rodziny światła.
Instrument ludzki jest dla nauczycieli światła osnową frustracji, jako Ŝe wiedzą oni dobrze kim są, ale niczym baletnica w kombinezonie kosmonauty, nie są w stanie wyrazić pełni swojej wyŜej wymiarowej mądrości w obrębie światów materialnych. Frustrację tę potęguje trzecio-wymiarowy konstrukt twierdzący, iŜ nauczyciele muszą nauczać przy uŜyciu słów – mówionych lub pisanych – jednakŜe my mówimy tobie, Ŝe to twój system behawioralny, wyraŜanie aktywnie funkcjonujących cnót serca oraz stosowanie technik takich jak Wschodzące Serce jest tym, co definiuje ciebie jako nauczyciela światła.
Nauczyciele Centralnego Słońca transmitują telepatycznie do Nauczycieli Planetarnych energetyki Centralnego Słońca stanowiące budulec przekazu. Po ich otrzymaniu, Nauczyciele Planetarni poddają owe energetyki Centralnego Słońca translacji, dostosowując je do zasobów językowych ludzkiej rodziny. Taki system działania dominuje na wszystkich planetach do czasu, aŜ gatunek osiąga piąto-wymiarowy punkt równowagi, w którym to komunikacja z Centralnym Słońcem zachodzi w sposób bezpośredni i natychmiastowy. Centralne Słońce otwiera kanały komunikacji telepatycznej z nauczycielami światła, tak więc są oni w stanie transmitować energie wibracyjne do ogółu istot zakorzenionych w energetycznym trzęsawisku poprzednich i aktualnych wymiarów.
Gdy planety przechodzą proces wznoszenia się do następnego wymiaru, potrzebują one silniejszego połączenia z Centralnym Słońcem, po to, aby przenieść ich obecną siatkę wymiarową na następny poziom. Instrukcje do tegoŜ osiągnięcia są dokładnie tymi, które Nauczyciele Centralnego Słońca przekazują Nauczycielom Planetarnym i koncentrują się one na: ułatwieniu uzyskania tego silniejszego połączenia poprzez szereg technik aktywujących ciało świetliste nauczycieli światła, tak aby mogli oni kolektywnie stworzyć owe silniejsze połączenie.
Kiedy wdychasz światło Centralnego Słońca i wprowadzasz je do pracowni duszy, wzbogacając je swoją sygnaturą miłości do twoich braci i sióstr, a następnie wysyłasz to wyŜsze światło wprost do nich i do planety, to wraz z tą prostą czynnością tworzysz wspomniane silniejsze połączenie z Centralnym Słońcem. Nie tylko dla siebie samego, ale dla wszystkich. Korzystają na tym wszyscy z ludzkiej rodziny, poniewaŜ wszyscy wznosimy się na tych samych prądach boskiej miłości i wyŜszej inteligencji przenikających te działania.
Nauczyciele światła mają sposobność energetyzacji swojego współpracującego oddechu i bicia serca oraz poczuć w sobie rytmiczny przepływ energii wraz z tym, jak łączą się z Ŝyciem oraz wyŜszą, wszechświatową inteligencją płynącą z Wielkiego Centralnego Słońca. Czyniąc tak, prowadzisz siebie do zestrojenia z Wielkim Przebudzeniem, gdyŜ do świata twojego pobierane są prawdy wyŜej wymiarowe. Twoja ludzka rodzina – Ŝyjąc pomiędzy siłami światła i mroku – przebudzi się do świata wielowymiarowego i wzejdzie ponad pola iluzji, nigdy juŜ do nich nie wracając.

Do ściągnięcia tu:
http://www.eventtemples.wingmakers.pl/

2. Wersja angielska - polecam, oryginał jest lepszy. Jak sam tekst wskazuje, jest on zakodowany wibracyjnie i pojawił się oryginalnie po angielsku.

Do ściągnięcia tu:
http://www.eventtemples.com/

3. Film z tekstem po czytanym po angielsku - fajnie ktoś to zrobił:

phpBB [video]


phpBB [video]


phpBB [video]


Pozdrawiam

_________________
Rzuć orgonit pod wieżę komórkową którą widzisz. Starczy.
Pod znaczy w zakresie 40-400m od niej, tak jest najlepiej.
An eye for an eye will make us all blind. M. Gandhi
Pamiętaj, że nawet najmniejszy wysiłek przyniesie korzyści w przyszłości. Tutaj nie chodzi o ideę, a o twoje życie! Warto się starać, choć w danej chwili może to wydawać się zupełnie bez sensu.
Miłość i Wdzięczność - najlepsza medytacja, modlitwa, ochrona. Patrz M. Emoto, woda.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 25 sty 2014, 16:23 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group