Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 24 cze 2018, 18:02

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 01 gru 2010, 15:51 
Ważne.

Cytuj:
Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić wspólny europejski patent tylko w niektórych krajach UE. Zgoda na to może zależeć od stanowiska Polski. Rząd się waha, a PKPP Lewiatan apeluje o sprzeciw i chce dostępu dla polskich firm do patentów po angielsku.

Komisja Europejska zapowiedziała, że jeżeli w tej sprawie zabraknie wymaganej jednomyślności wśród krajów UE, gotowa jest zaproponować tzw. wzmocnioną współpracę. Takie rozwiązanie pozwala grupie państw zacieśnić integrację w jakiejś dziedzinie bez czekania na inne. Traktat stawia warunek, że państw musi być przynajmniej dziewięć, by zwrócić się z wnioskiem do KE.

- Jeśli dostaniemy formalną prośbę o wzmocnioną współpracę, to jesteśmy gotowi iść naprzód - powiedziała PAP rzeczniczka unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego Michela Barniera.

- Mamy dziesięć chętnych krajów - zapewniły PAP źródła w belgijskiej prezydencji, dla której doprowadzenie do kompromisu jest jednym z priorytetów półrocznego przewodnictwa w UE. Grupie przewodzą Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Holandia. Francja wyraziła zainteresowanie i jest raczej na "tak" - powiedziały PAP źródła w KE.

Na zawiązanie wzmocnionej współpracy muszą się zgodzić kraje UE kwalifikowaną większością głosów. KE i prezydencja z góry liczą się ze sprzeciwem Hiszpanii i Włoch, które najgłośniej protestowały przeciwko oparciu nowego systemu patentów w UE na trzech językach: angielskim, francuskim albo niemieckim do wyboru. Ale Polska także nie poparła propozycji kompromisu na ostatnim spotkaniu ministrów w tej sprawie w Brukseli 10 listopada. Polski rząd obstawał, by wszystkie patenty były obowiązkowo tłumaczone na angielski, tak by ułatwić polskim przedsiębiorcom dostęp do zagranicznych wynalazków.

PKPP Lewiatan apeluje o podtrzymanie tego stanowiska i zablokowanie wzmocnionej współpracy, mimo że Belgia próbuje przekonać Polskę do poparcia.
- Wzmocniona współpraca jest sprzeczna z zasadami wspólnego rynku. Patenty są jego integralną częścią i nie powinny być przedmiotem żadnego wyjątku.

Optujemy za rozwiązaniem, które będzie zrównoważone i niedyskryminacyjne dla wszystkich europejskich użytkowników patentów - powiedziała PAP szefowa biura Lewiatana w Brukseli Katarzyna Sochacka. - Apelujemy do polskiego rządu, aby w imię interesu polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców zainicjował prace nad takim rozwiązaniem, które odpowiadałoby wszystkim. Jednym z pomysłów jest zachowanie propozycji KE co do trzech języków z zastrzeżeniem, że jeżeli francuski i niemiecki są językiem patentów, to obowiązkowo musi im towarzyszyć tłumaczenie na angielski tak samo prawnie wiążące - dodała.

Stanowisko Polski może okazać się kluczowe, jeśli dojdzie do głosowania. Przeciwnicy wzmocnionej współpracy obliczyli, że Polska, Włochy, Hiszpania i popierająca zwykle Hiszpanów Portugalia mają razem 95 głosów, czyli dysponują mniejszością blokującą.
Liczą, że do tego grona mogą dołączyć Cypr i Czechy. Wtedy nawet jeśli Portugalia się wykruszy, grupa może zablokować wzmocnioną współpracę. To nie będzie jednak możliwe bez Polski, która ma w Radzie UE 27 głosów. Chyba że zostanie Polska, a odpadną Włochy, które też naciskały na angielski.

Komisja Europejska spodziewa się, że wszystko rozegra się do 10 grudnia, kiedy ministrowie ds. konkurencyjności ponownie spotykają się w Brukseli, by rozmawiać o unijnym patencie.


http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8748697,Polska_moze_zablokowac_projekt_europatentu.html


Cytuj:
Od 1 marca 2004 roku Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. Oznacza to, że aby uzyskać patent na wynalazek w jednym lub wszystkich państwach należących do Organizacji wystarczy dokonać jednego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Patent jest cywilnym prawem podmiotowym, bezwzględnym, stwarzającym podmiotowi uprawnionemu z tego prawa możność wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy i jako przedmiotu obrotu prawnego.Zgodnie z artykułem 63 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej „przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Przewidziana do uzyskania patentu w RP procedura określona jest przepisami artykułów 31-40, a ten ostatni nakłada na obywateli polskich i polskie osoby prawne pewne obowiązki. Polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może zgłosić za granicą wynalazek w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.Zgłaszający powinien wybrać procedurę, w oparciu o którą będzie chronił swój wynalazek w Polsce. Procedura europejska przewiduje możliwość równoległego korzystania z krajowych procedur udzielania patentu. Dlatego też zgłaszający, ubiegając się o ochronę patentową w jednym lub kilku państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, ma możliwość wyboru pomiędzy krajową procedurą w każdym państwie, w którym chce posiadać ochronę, a drogą europejską, która za pomocą jednej procedury prowadzi do udzielenia ochrony we wszystkich państwach członkowskich, które zgłaszający wyznaczył.Ponadto, jeżeli zgłaszający decyduje się na uzyskanie patentu europejskiego jak również pragnie uzyskać ochronę w państwach należących do Konwencji o patencie europejskim, które są jednocześnie stronami Układu o współpracy patentowej, może dokonać wyboru pomiędzy bezpośrednią drogą europejską i drogą Euro-PCT. Bezpośrednia droga europejska oznacza, że cała procedura udzielania patentu europejskiego podlega wyłącznie przepisom Konwencji o patencie europejskim, natomiast w Euro-PCT początkowa część procedury (tzw. faza międzynarodowa) podlega postanowieniom Układu o współpracy patentowej, zaś faza regionalna przed Europejskim Urzędem Patentowym podlega głównie przepisom Konwencji.Patent przyznaje uprawnionemu ograniczoną w czasie wyłączność korzystania z wynalazku w określony w odpowiednich przepisach sposób we wszystkich krajach będących członkami Organizacji. Właściciel patentu nabywa takie same prawa jakie przyznaje prawo krajowe, w naszym przypadku prawo własności przemysłowej. Wyłącznie zakres terytorialny jest inny. W każdym państwie, które obejmuje ochrona patentu europejskiego, korzysta on z takich samych praw, jakie płyną z patentu krajowego udzielonego w tym państwie.Europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane:

* w EUP w Monachium lub w jego oddziale w Hadze, Berlinie albo


* w głównym urzędzie własności przemysłowej lub innym właściwym organie umawiającego się państwa, jeżeli ustawodawstwo tego państwa na to zezwala. Zgłoszenie dokonane w taki sposób wywołuje taki sam skutek, jakby zostało dokonane w tej samej dacie w EUP w Monachium lub jego oddziale w Hadze.Zgłoszenie patentowe może być dokonane w formie pisemnej w organach wymienionych wyżej, bezpośrednio albo pocztą. Prezes EUP może zezwolić na dokonywanie zgłoszeń patentowych za pomocą innych środków łączności i ustalić warunki regulujące korzystanie z nich. Językami urzędowymi obowiązującymi w Europejskim Urzędzie Patentowym są angielski, francuski oraz niemiecki. Od 13 grudnia 2007 r. europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w dowolnym języku pod warunkiem, że w terminie określonym w Regulaminie wpłynie do urzędu tłumaczenie na język postępowania. W przypadku niezachowania terminu na złożenie tłumaczenia europejskie zgłoszenie patentowe uznane zostanie za wycofane.Europejskie zgłoszenie patentowe, któremu nadano datę zgłoszenia, jest w wyznaczonych umawiających się państwach równoznaczne ze zwykłym zgłoszeniem krajowym i tam gdzie ma zastosowanie, z pierwszeństwem zastrzeżonym w zgłoszeniu. Od daty publikacji, która następuje jak najwcześniej po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia lub, jeśli zastrzeżone zostało pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa, o ile na wniosek zgłaszającego nie zostało ono opublikowane przed upływem wspomnianego wyżej okresu, zgłoszeniu patentowemu przyznaje się w umawiających się państwach, wyznaczonych w tym zgłoszeniu takie same prawa jak macierzystym zgłoszeniom.Każde umawiające się państwo może postanowić, że europejskiemu zgłoszeniu patentowemu nie będzie przysługiwała ochrona, jaka przyznawana jest na mocy art. 64 EPC. Jednakże nie może ona być mniejsza niż ta, jaką ustawodawstwo danego państwa wiąże z obowiązkową publikacją niebadanych krajowych zgłoszeń patentowych. W każdym jednak przypadku każde umawiające się państwo co najmniej zapewni, że od daty publikacji europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający może domagać się od każdej osoby, która stosuje wynalazek w danym państwie, stosownego w danych okolicznościach odszkodowania w przypadku gdy taka osoba ponosiłaby odpowiedzialność za naruszenie patentu krajowego na podstawie przepisów krajowych.Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe zostało wycofane, uznane za wycofane lub w sposób ostateczny odrzucone, uważa się wówczas, że nie wywołało ono żadnych skutków, o których wyżej była mowa. Z tych samych powodów nie wywoła ono w umawiających się państwach wyznaczonych w zgłoszeniu. Nie wywoła też ono oraz udzielony na jego podstawie patent określonych skutków prawnych w takim zakresie, w jakim patent ten został unieważniony w postępowaniu sprzeciwowym.Europejskie zgłoszenie patentowe jako przedmiot własności podlega w każdym wyznaczonym umawiającym się państwie i ze skutkiem w tym państwie prawu, które w tym państwie ma zastosowanie do krajowych zgłoszeń patentowych.Reasumując zatem można wymienić następujące zalety europejskiego zgłoszenia patentowego:

* jedno zgłoszenie, które wywiera skutek w wielu krajach;

* jedna procedura udzielania patentów;

* jednolity zakres ochrony;

* jednolita forma zgłoszenia – nie ma konieczności dopasowywania do różnych wymogów formalnych obowiązujących w różnych krajach;

* możliwość dokonania zgłoszenia w języku narodowym;

* etapowość procedury umożliwiająca oszacowanie celowości kontynuowania postępowania i pozwalająca na rozłożenie w czasie ponoszonych kosztów.Należy zaznaczyć, że podstawową barierą uzyskania patentu europejskiego są znacznie wyższe koszty związane z jego zgłoszeniem. Za ochronę wynalazku, na który został udzielony patent europejski, UP pobiera także opłaty okresowe, począwszy od roku następnego po roku, w którym EUP opublikował informację o jego udzieleniu.Autor: Mateusz KiejnaBibliografia:

* Pyrża, Poradnik wynalazcy, Warszawa 2009,

* J. Sieńczyło-Chlabicz [w:] Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2009,

* T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008,

* Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 236, poz. 1736),

* Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.,

* Wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2006 r., VI SA/Wa 43/06, LEX nr 216545.


http://www.prawnik.pl/na-wydzialach/strefa-studenta-prawa/124357,Uzyskanie-patentu-europejskiego-w-Polsce.htmlNa górę
   
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 01 gru 2010, 15:51 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group